Paskutinis Horsto Wesselio interviu

Wesselis

Visiškas beprotis, gyvenimą paskyręs kovai prieš kairiuosius purvinose Berlyno gatvėse Sturmabteilung gretose, galop komunistų mirtinai sužeistas, gulėdamas ligoninėje prieš mirtį savo senam studijų draugui Hansui Gerkenrathui davė paskutinį interviu. Tai – Wesselio kankinystės vardan savo genties, tautinės bendruomenės, testamentas.

Hans Gerkenrath: „Tu turi beveik pavyzdinį gebėjimą susigadinti sau ateitį. Aš tikėjausi, kad turi daugiau vaizduotės. Bet pokštus į šalį. Atsakyk, kokia prasmė kiūtoti kvailose aludėse, muštis su marksistais ir apskritai gyventi tokį samdinišką gyvenimą? Seni, pagalvok, ar tai išvis gali būti gyvenimo tikslas? Tu esi studentas, išskirtinių gabumų teisininkas, ir jei norėsi, padarysi puikią karjerą. Bet ką tu darai? Bastais po Weddingą¹, leidies iki kraujo primušamas ir kerštaudamas muši kitus. Seni, Horstai, jei nori matyti kraują, rinkis fechtavimą ir kovok dvikovoje, pagal taisykles, kaip ir priklauso tavo išsilavinimo žmogui. Kai aš žvelgiu į tave, mane apima šaltas įniršis dėl tavęs. Tu esi labai geras rašytojas ir apskritai itin talentingas bičas. Kaip intelektualas – …“

Horst Wessel: „Akimirkai sustok. Pagaliau davei man užuominą. Aš suprantu, kad tu nesuprasi nė žodžio iš to, ką aš tau papasakosiu. Lyg kalbėčiau kiniškai. Bet šį kartą ir noriu su tavim kalbėti kiniškai. Tokie štai reikalai:

Faktai: mano tėvas yra kunigas, aš buvau gražiai užaugintas, gerai išlaikiau mokyklinius egzaminus, dabar priklausau Normanijai ir Alemanijai, dviem geriausioms studentų korporacijoms. Studijuoju teisę su meile ir polėkiu. Laisvu laiku rašau poeziją ir prozą. Myliu literatūrą ir muziką, ir esu, kaip sakei, intelektualas. Turiu geras manieras, rimtai, gyvenime nesu valgęs žuvies su peiliu ir bučiuoju merginų rankas neliesdamas jų savo snarglėta nosimi – atleisk Hansai, ar ką tik beveik permainiau savo balsą į tą storą SA šūkavimą? Dėl tavęs aš pasistengsiu būti mandagus. Taigi esu intelektualas, abu dėl šito sutinkam. Panirau į Gėtę ir įsimylėjau romantizmą, Šlėgelį, Tyką, Novalį. Myliu Hölderliną labiau už visus ir gerai moku Nyčę ir Kantą – tikrai esu intelektualas. Ir galiu tau paaiškinti, kas yra dolus eventualis ir kokie buvo įstatymai laikais, kai valdė Cezaris.

Ir aš mušuosi taip dažnai, kaip reikia – o reikia dažnai – mušuosi su sukurstytais darbininkais, su nusikaltėliais ir sąvadautojais. Dėviu rudus marškinius ir žygiuoju su savo kovos draugais ir jie, tie mano kovos draugai, yra „paprasti darbininkai“, kaip tu juos pavadintum iš aukšto, net jei ir už juos geresnių žmonių nebūtų. Tūnau savo SA aludėse. SA dirbu 24 valandas per parą ir neuždirbu nė cento.“

Hans Gerkenrath: „Na ir…“

Horst Wessel: „Dar nebaigiau. Bent kartą tai, kas yra mano intelektualinis turtas, nustūmiau į šalį. Paklausyk atidžiai. Man šitie dalykai nereiškia visiškai nieko: saugus gyvenimas, karjeros perspektyvos, kultūros, intelektualumo, mokslo lobiai.

Kol mūsų Tauta neturi kultūros, intelektualumo, saugaus gyvenimo, aš šitų dalykų turėti nenoriu taip pat. Tikiuosi kad supranti ką turiu omenyje, Gerkenrathai?“

Hans Gerkenrath: „Žinoma suprantu! Aš tik norėjau pasakyti, Wesseli, kad tu turi suprasti kad tiems žmonėms neatneši kultūros besimušdamas ir – …“

Horst Wessel: „Taip! Taip! Būtent apie tai aš ir kalbu! Seni, dabar mes einame tiesiai prie reikalo. Negi tu manai kad aš nežinau kiek daug intelektualų jaučia pasibjaurėjimą mūsų grubiu elgesiu, mūsų grubiomis kalbomis ir grubia išvaizda? Hansai, viskas tiesiog privalo būtent taip ir būt! Juk pirma turi namą pastatyi, kad galėtum jį įrengti. Pirma turi nutiesti gatvę, kad galėtum ja važiuoti. Pirma, bet kokiomis aplinkybėmis, turi užtikrinti politinį Tėvynės saugumą, kad galėtum pradėti mąstyti apie Gėtę, Hölderiną, Bachą ir visus kitus dvasios malonumus. Gerkenrathai! Be vokiečių valstybės negali būti jokios vokiškos kultūros, o be vokiečių Tautos negali būti jokios vokiškos valstybės!

Žinai, tokios frazės manęs niekad netenkino. Aš tau išsakiau pamatinę savo pasaulėžiūros dalį. Dabar papasakosiu apie jos pritaikymą. Gali skambėti šiek tiek grubiai, bet tokiais mus padarė kova. Praktinis šios pasaulėžiūros pritaikymas yra toks: tas, kas yra dvasingas, vokiškas ir kas supranta mūsų Tautos kultūrinius turtus ir kas juos visą gyvenimą mylėjo, kas nori juos saugoti ir auginti, kas nori prie jų kūrimo prisidėti, nesvarbu ar daug ar visai mažai, kad jie toliau žydėtų, kas mano kad už juos nieko brangiau negali būti – būtent tas, Hansai, būtent tas ir turi juos kuriam laikui atidėti į šalį mūsų situacijoje. Nes pirma mes turim iškuopti šitą namą kultūrai, supranti? Galbūt tas namas išvis turi būt iš naujo pastatytas. Ir tik tada kai namas jau stovi, švarus ir orus, vertas ir tyras, tik tada mes esam pasiruošę. Tie, kas mano, kad šitas mūsų vokiškas namas nėra vertas laikyti visus tikrus vokiškus dvasios turtus, turi eiti per teatrus, aludes, studijas, koncertų sales – žinai, kur jie turi eiti? Jie turi eiti į gatves, į sambūrių vidurį ir ten jie turi kalbėti ir net rėkti, ir, kai reikia, muštis su visais aplink, kad tas senas supuvęs vokiškas namas būtų nugriautas ir būtų pastatytas naujas.

Tai štai, matai, tokie tie reikalai. Ir nesvarbu, kad tai skamba kaip paradoksas, Hansai: tose darbininkiškose patalpose, kur aš tūnau, tose liūdesio, nevilties, nepritekliaus, nusikalstamumo, vargo ir nepasitenkinimo tvirtovėse, tose miesto dalyse, kuriose tu net nesi buvęs, kurios tapo mano namais, ir nesvarbu kiek kartų tu surauksi savo intelektualo nosį – būtent čia yra ginama vokiška kultūra, ir ginam ją mes, SA, būtent tą kultūrą kuria tu nori tik mėgautis, bet dėl kurios išsaugojimo tu nenori net piršo pajudint.

Aš tau sakau, kiekvienos muštynės su komunistais ant gatvės kampo, kiekvienos SA eitynės per prastus rajonus, kiekvienas mūšis aludėse yra žingsnis į priekį vokiškos kultūros gatvėje, ir kiekviena pramušta SA nario galva yra laikoma aukštai dėl žmonių, dėl valstybės ir dėl vokiškos kultūros namo.

Ir, matai, aš tau galiu visa tai paaiškinti, būtent todėl kad esu intelektualas. Kasdien ir kasnakt dirbu SA ir noriu, kol taip turi būti, būti tik Adolfo Hitlerio kariu. Kuo dažniau noriu muštis su komunistais. Man tai yra gyvenimo ar mirties klausimas, sakau, noriu kovot!

Žinau, yra universiteto profesorių, ir rašytojų, ir dailininkų, ir muzikantų, kurie yra laikomi mūsų šalies intelektualumo sargais ir nešėjais. Šiuo metu tai yra netiesa. Šiuo metu ši rolė yra atliekama bevardžių vyrų, kurie dalina skrajutes ir klijuoja plakatus, saugo susirinkimus, kurie neturi darbo, kenčia badą ir troškulį ir šaltį, kurie prašo išmaldos, kurie rizikuoja savo sveikata kas valandą.

Brangus Hansai, laikais, kuriais likimas turi būti nulemtas didžiausiam maste, kartais tenka daryti primityvius dalykus. Kaip kad žmonės turi valgyti, kad galėtų eiti į darbą, mes turime kovoti, primityviai ir archaiškai, kad mūsų Tauta būtų saugi.

Nori tikėk nori ne, bet SA žygiuoja už Gėtę, už Šilerį, už Kantą, už Bachą, už Kölno katedrą ir Bambergo raitelį, už Novalį ir Hansą Thoma, už vokišką kultūrą.

Mes norime kad Vokietija vėl taptų visiškai vokiška, tai reiškia kad Vokietija taptų nacionalsocialistine. Tai arba pasiseks arba ne. Bet tai privalo pasisekti. Ir tai pasiseks su SA pagalba, kurią tu šitaip niekini nes ji mušasi gatvėje. Žinai Hiperioną², aišku žinai! Jie jo nežino. Ir dėl to, kad aš jį žinau, aš noriu pasirūpinti, kad Hölderlinas klajotų per vokiečių žemę visą amžinybę, bet pirma jis turi tą vokišką žemę rasti, ir aš jam padedu tam pasiruošti, ir aš, kartu su šimtu galingų bepročių, lėksiu per Friedrichshainą³ ir duosiu kiekvienam komunistui į snukį, taškas. Baigta. Viskas.“

Hans Gerkenrath: „Gerasis Wesseli, gali būti, kad viskas yra taip, kaip ir sakai. Bet aš negaliu įsivaizduoti, net visiškai fantazuodamas, kad tie pamišę bičai iš Weddingo turi ka nors bendro su vokiečių kultūra, ar kad jūs sudievinat Gėtę su savo kruvinom aludžių muštynėm, ar kad jūs, su savo garsiu ir dėmesio siekiančiu šūkavimu ir su savo grubiom manierom esat vokiškos kultūros nešėjai. Ir kad tu ypatingai nurašai viską, kas – …“

Horst Wessel: „O Gerkenrathai! Yra toks dažnai kartojamas posakis, kurį ir tu pats vartoji. Kažkaip šitaip: išmesk, kad nepamestum. Taigi mes ir išmetam, mes SA, kad nepamestume, bet kad vėl rastume, ir štai tu stovėdamas šalyje galvoji kad tai yra nepaprastai nemandagu, nepaprastai netašyta – taip, po perkūnais, mūšis nėra itin rafinuotas reikalas, bet su tušinuku ir rašomąja mašina vokiečių kultūros dabar neapginsi ir juo labiau jos neatkovosi. Ne, dabar mes turim, mano brangus studente, dirbti dėl Gėtės su alaus bokalais ir kėdžių kojomis. Ir kai laimėsime, na, tik tada išskėsime rankas ir apkabinsime savo intelektualinius lobius ir glausime juos prie širdies ir gėrėsimės jais.

Žiūrėk, Gerkenrathai! Kai Trečiasis Reichas bus čia, tuomet tu sakysi kad visad sakei, kad jis taps tikrove, ir bėgiosi su svastika ir šauksi „Heil Hitler!” – bet tu nebūsi supratęs ką aš tau ką tik papasakojau. Galbūt aš nebegalėsiu tau viso šitą dar kartą paaiškinti. Taigi tu negali pamiršti kad mes kovojame ne tik už mūsų vokišką kultūrą, bet kad mes už ją ir mirštame kai taip reikia. Ir tai yra tai, kas mus daro viršesniais už tave!”


¹ – Berlyno darbininkų rajonas, kuriame politinės simpatijos buvo pasidalinusios tarp komunistų ir nacionalsocialistų, ir kuriame Horsto Wesselio vadovaujamos SA apskrities nariai dažnai užsiimdavo politine agitacija.

² – Friedricho Hölderlino novelė

³ – Berlyno rajonas, tarpukariu buvęs tikra komunistų citadele, kur Horstas Wesselis gyveno ir žuvo.

Drinking Rum with SKYDAS

By Deathspear

 

K11

The following is an interview conducted by Pat Mustard with Kazimieras Valinčius. Kazmirieras is one of the founders of the Lithuanian Nationalist youth group SKYDAS.

What were the motivations behind the formation of SKYDAS and what are its political objectives?

As of 2011 nationalist organizations have been going downhill in Lithuania or in the very least stagnating. Loss of members, less attention, unproductivity, abandonment of original ideals, outdated methods, reaction, marginalization and poor leadership, these are all synonyms in regards to the previous Lithuanian nationalist scene. This inevitably caused the youth to be disappointed with the ideas themselves as it seemed the cause is hopeless because of the current situation. This is basically why every legal-front nationalist organization is doomed to be controlled opposition, betraying themselves. This group of friends that make up SKYDAS recognized this and realized that there must be a strong, revolutionary, anti-bourgeois alternative. Given the current circumstances, it‘s objectives are more educational; to basically expand the Overton window; get the youth involved with nationalism and fascism, and spreading the ideas through any means possible whether they be legal or illegal.


SKYDAS has been praised for their Aesthetics, and at a recent rally, you marched with a banner bearing the image of our lord and saviour Pepe, attracting the attention of the earnest Jewish Telegraph Agency. What advice would you give to people interested in creating effective propaganda?

Triggering the Jews has become almost a tradition in our marches and we were assured Pepe would catch the attention of Schlomo. Pepe was one way of not restricting ourselves and targeting our fellow youth as a youth organization. As a great man once implied, there must be a variety of ways how you want to get the information across. Depending on the people you’re targeting, choose your methods accordingly. If you plan to target the great lot of people you shouldn’t burden them with too much intellectualism, propaganda is about reaching people’s emotions after all. Effective propaganda is about being precise and hard hitting, but it all depends on what form of media you’re using. A strong slogan, the message, contrast of colours, symmetry, great angles, dominant figure in the center, certain references (again, whether you choose to target the intellectuals or the mass of people, this is where you apply your ‘marketing skills’, deciding which reference to use for which group of people) and style are just some of the things that makes up quality propaganda. Some things outweigh others, it’s better to have poor quality visualization than a lousy message. Visualization should never be looked over even if you have a strong message, this is where SKYDAS shines the brightest. Skydas prides itself in its use of aesthetics in their visual arts. Even the most basic skills in creating pictures or videos with a pinch of effort goes a very long way.
For example, we had a sticker design that had the whole vaporwave style to it and to our surprise a mass of teenagers kept uploading pictures of the sticker on Instagram praising its design, but not really regarding the message. A catchy visual will always guarantee a wider audience; it’s basically advertisement! Every picture counts so better not risk potential recruits.

We will not stop

How successful have you been to date in attracting young people to your cause, and what are your hopes for the future of your movement?

One thing is to be understood –SKYDAS is an autonomous movement without official membership. If you are in line with our ideas and you’re from around here then you’re part of the family.
SKYDAS is attracting the youth because it’s done by the youth. We’re doing excellent. I cannot give away an exact number, but our ranks have more than doubled. It’s only impressive because we’re from a small country where surveillance and especially apathy are surprisingly high. Just like the tendencies in the rest of Europe, where the youth are getting more and more radicalized and nationalistic, it’s a similar case here.


SKYDAS has caught the attention of the authorities and they have started clamping down. What methods have they used to stifle resistance among activists?

They have used almost every trick in the book. There were often cases of the authorities listening in on our conversations and suspicious vehicles following some of the members. There were even instances of the national security services picking up our comrades off the streets to question them. Even today we still find these sneaky undercover men ease-dropping in on our phone calls. This is an elaborate plan to cause paranoia in people who want to be active nationalists. The occasion that we were so bombarded with authority attention was dropping a “9th of May” banner that had a swastika on it, this was only a pretext to crack down on us, with the help of political opponent snitching. So because of the occasion, they got an order to seize any memory storage of some of the members, which they abused by taking more than they were supposed to. From laptops and hard drives to trousers and university notepads. This was followed by interrogations where the interrogators directly or indirectly were threatening with violence, blackmail, and imprisonment for not wanting to give away information. We ended up in court defending our positions only to be ignored and given fines. The whole thing ended with a laptop and some paint cans getting confiscated alongside fines. All of this could have been avoided if certain precautions were taken, but we have learned from our mistakes and we can safely pass this information down to others, as a survival guide in this soon to become Orwellian world. The main aim of the crackdown by the state is to scare off anyone interested in activism.

The rise of White/ethnic nationalism in Europe, America, and Australia has occurred in the context of Mass migration from the third world into historically white nation-states. Lithuania and other Eastern European states have not been subjected to the population replacement project to the extent that others have. Is there a passion amongst the Lithuanian population for a “refugee” policy and immigration from the global south?

They have been subjected to it in a way, but we have lots of stories of these migrants simply using these countries as a pit-stop. Not so long ago we had an occurrence where the economic migrants simply rented a bus and travelled out of the country because it wasn’t economically pleasing enough for them. Lithuanian and other nearby eastern bloc nations are less tolerant towards these floods of migrants probably because they know what it’s like being overrun by another nation and oppressive regime. Just like Jonathan Bowden once said, Eastern Europe has been preserved by the Soviet Union from the degeneracy of the West, but what he failed to mention was that the Soviet Union came with its own degeneracy and hellish forms. Lithuania has one refugee center located almost in the middle of the country. Believe it or not, the center is basically a camp with barbed wire fences and thick walls. The only good thing about our current president is that she’s not letting the same decay of the West erode our nation as fast as it could be. There have been great amounts of effort by the extreme left to create projects of getting people to house refugees in their own homes. Some going to an extent of putting up posters saying “burn the refugee camps, deport the government, refugees welcome”. So yes, I’d say there has been a passion among certain groups to actively support these policies.

In much of the West, institutions like academia and the media are vehemently anti-white and operate as the establishment’s mouthpiece. Tell us about the state of these institutions in Lithuania and is there any support to be found for purely Nationalistic ideas?

Academia here is subject to the same problems as in the west. Students who study things like programming or engineering have to go through “Artes liberales” where they are exposed to left-leaning lecturers. Of course, this is not the case with all of the professors, but most of them always make sure to get their agendas into the minds of the youth. Thankfully it hasn’t gotten to the point where you get thrown out of university for speaking your mind and sometimes you’ll even get the professor to admit that the West sacrifices safety in the name of equality, but the slippery slope is not to be toyed with. A few months back Soros had revived the “The Open Society Fund – Lithuania (OSFL)”, which is mostly used to create an “open society” by local intellectuals.
As for the media, democracy and egalitarianism are ultimately prone to lobbyism and dishonesty. Lithuania is no exception. The articles are often simply bought and the authors misinterpret facts on purpose. It’s a challenge trying to maintain a straight face watching the broadcast news. For instance, during the Trump campaign, the news channels focused on rumours about Trump’s past and displayed ‘funny’ YouTube remixes of Trump’s speeches, instead of trying to be as objective as possible. The two annual nationalist marches are always a treat to the lugenpresse which just loves to use buzzwords to discredit any form of non-patriotism to the current regime.
There are always places where people write nationalistic articles, but our law forbids any kind of propagation of national-socialist ideas or use of its symbols so you can face up to years in prison or fines for any kind of hate speech or praise of national-socialism. There are of course social media places where people simply use precautions to not be traced, such as SKYDAS, who do not wish to give up any of their ideas just to stay in the rims of legality. We will not play by the rules of the system to become the controlled opposition.

What are your feelings towards the European Union, Brexit and do you favour any form of European common policy?

The European Union is not what it was upon its creation, it has morphed and shape-shifted throughout the years. We despise the European Union in its current form or any form that would bring harm to the European folk, their blood, uniqueness, well-being, and spirituality. It’s an entity that has power over my country and forces its policies upon it. Brexit among other things is a sign of the system collapsing. We believe the Europe of the future should be made up of sovereign, unique and autarchic nations, but we realize that these European nations will not be able to survive by themselves when the surrounding regions haven’t pursued the same fate. A military and an economic union will be necessary when we pass the tipping point when Europe is ruled by National Socialists and Identitarians and we’ll be put in a position where we will have to compete with other regions for a place under the sun.

As for economic common policy, some nations are simply not capable to live off of their own natural resources, thus these countries would have to have import and export as part of their economic plans. Fascism is known to be adaptive to its circumstances and the nation it is being used by. But one thing is clear – that any nation should always base their economic policies on autarchy as much as it can. We support the idea of no-more-brother–wars, which is self-explanatory why we would be in favour of a military union among European nations. Just as stated before, we would have to fend off the advances of other regions and so a military alliance among European states would be necessary.

Like all other White nations, the population of Lithuania is ageing and declining in overall numbers. The collapse of marriage and the Nuclear family is largely, but not solely to blame. How do these institutions fare in Lithuania today?

Lithuanians still hold a pretty traditional view of the family today. In the past families would have lots of children not out of tradition, but because more children meant more hands on the plough. People here can’t afford to raise more than two children and those who can afford simply do not wish to do so, as they don’t want to sacrifice their leisure and money out of hedonism. Of course, marriage was always a thing and is still to this day. Yet the main problem with the Lithuanian population is emigration rather than simple European tier birth rates. During the last 13 years, our country has lost more than 500,000 people, which is about more than 16 percent of the country’s population. Mostly economic factors determined these numbers, low pensions, poor wages, huge taxes etc. But in my opinion, a lot more influenced this outcome; our fathers having to grow up in the Soviet Union would fall for the tendency to fetishize everything that’s from the west.

What’s opposite of the Soviet Union? The West!

What’s opposite of a corrupt totalitarian socialist? A jean jacket hippy, of course!

And so the boomer generation thrust most fads that came from the West onto their own children. After gaining independence there was a glimmer of hope in everyone‘s eye that now things will be different and we‘ll catch up to the West. But children growing up see the differences between the ever-so-close to one another countries of the West and countries of the East, they grow up seeing these rich westerners on social media and they know they will probably never have anything like it living here.
The only good thing about this emigration is that ethnic minorities are the majority of emigrants, because they don‘t have as many attachments here as an average Lithuanian would have.


Lithuania was the last European nation to officially convert to Christianity. Today there is a growing Pagan movement. How susceptible are they to our ideas and are Pagans well represented among SKYDAS and other Nationalist groups?

Yes, you cannot consider Lithuanian identity and paganism separate. The Lithuanian state was formed as a reaction to the invading Christian orders that were fuelled by the rest of Christian Europe. Throughout our history, one thing never changed and that is resistance. Through this resistance to Christianity, we managed to defeat the Crusaders, become the biggest country in Europe and also the strongest pagan state in Europe, this lasted until the early 15th century when the baptism of ethnic Lithuanian lands was complete. Yet the use of paganism only fell out of use in the 19th century and was quickly later revived during the interwar when the fascist coup d’état happened and nationalists took interest in reviving it. So even today do people pride themselves in the fact that we were the last to give into the Christian invasion. The same type of resistance can be observed when Lithuania was occupied by the Soviet Union which resulted in one of the biggest partisan resistances known to Europe. So relating to the question pagans here are naturally ethnic nationalists as paganism is seen as more native than Christianity. The group of people that founded SKYDAS are all pagan, and now that SKYDAS is a larger group we have also active Christian nationalists. We try to discuss these things among ourselves given the opportunity, but we do not see a reason to discriminate on the basis if someone is a Christian or a pagan, we have a common struggle and common enemies.

Original article.